زن ، آفریننده عشق است و عشق ، آفریننده مرد و مرد ، آفریننده تاریخ .  

استاد شهید مرتضی مطهری

استاد مطهری - زن